Apply for job near Albania Bay Marina

If you are characterized by the will, the energy, the desire to move forward.
Think you need a better place to work?
You want your workplace to be your great family and you will contribute to it by utilizing all your talent?

Become part of our great hr@albaniabaymarina.al or by applying to the online registration form below:

Vacant Places

Përshkrimi
Albania Bay Marina kërkon për nevojat e saj një inxhinier ndërtimi në zbatim.

Detyrat

-Të ketë njohuri shumë të mira në relizimin projekteve
– Të njohë dokumentacionin Tekniko –Ligjor që duhet në objekt
– Të dijë të hartojë preventive dhe situacione mujore dhe ato lidhur me proceset e realizuara.
– Të ketë aftësi të monitorojë ecurinë e proceseve të punes në kantier
– Të drejtojë dhe supervizoje stafin e perfshirë në projekt
– Të ketë aftësi shumë të mira organizative, të dije të koordinojë punën, dhe të raportojë tek bashkëpunëtorët e
projektit.

Kualifikimet / Kërkesat

Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, profilizuar në Inxhinieri Ndertimi 
– Minimalisht 5 vjet experiencë pune në të njëjtin profil kryesisht në objekte Civile me karakter tregëtar dhe banimi
– Të jetë I disponueshme për Drejtues Teknik
– Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze
– Të jetë i komunikueshem, të ketë aftësi të mira drejtuese menaxheriale, teknike.
– Të jetë i afte të menaxhoje disa procese njëkohesisht.

Përshkrimi
Kompania “Albania Bay Marina” shpk kërkon të punësojë një Juriste.

Detyrat

Mbarëvajtja e të gjithë proçedurave juridike.
– Menaxhimin dhe ndjekjen e proçedurave të prokurimit deri ne dorezimin e objektit nga shoqëria.
– Ndjekjen e çështjeve gjyqësore.
– Menaxhimin për përgatitjen e dokumentacionit ligjor te dosjeve dhe hartimin e Kontratave. 
– Pergatitjen e dokumentacionit për tender / koncesion. 
– Kryerja e korrespodences me institucionet ose persona juridike.

Kualifikimet / Kërkesat
– Të ketë mbaruar Fakultetin Juridik, Diplomë Master.
– Kanë përparësi kandidatet të cilët kanë kryer studimet jashtë shtetit.
– Të ketë eksperiencë të mëparshme minimialisht 5 vite
– Aftësi shume të mira komunikimi dhe bashkëpunimi.
– Të zoterojë gjuhën Angleze dhe Italiane.

Përshkrimi
Kompania Albania Bay Marina, kërkon të shtojë në stafin e saj të përzgjedhur një ARKITEKT/E

Detyrat

– Harton strukturat/ vizatimet/ planet në përputhje me kërkesat e investitorit dhe Bashkive apo
Komunave në përputhje me ligjet / rregulloret në fuqi.
– Të hartojë mastërplane urbanistike
– Të njohë procedurat dhe legjislacionin tekniko-ligjor
– Projekton, planifikon afatet e dorëzimit të projektit të arkitekturës dhe mbikqyr gjatë fazës së
zbatimit të ndertimit.
– Krijon skica paraprake duke përdorur softëare të përshtatshme projektimi (CADD), të cilat
gjenerojne formën dhe pamjen e përgjithshme të ndërtimit, krijon renderin e ndërtimit dhe
fotomontazhin.
– Dizenjon projektin përfundimtar.
– Prezanton projektet
– Përpunon projektin e miratuar.
– Harton albume shitjesh ku perfshihen të dhena dhe pamje për cdo njësi të objekteve të
vecanta.

Kualifikimet / Kërkesat

– Diplomë në degën e Arkitekturës dhe specializime të lidhura me të.
– Të ketë eksperiencë pune minimalisht 5 vjecare.
– Të ketë ideuar dhe projektuar godina shumëkatëshe.
– Të ketë njohuri shumë të mira të programeve: AutoCad Architecture, 3D Max dhe Photoshop.
– Të ketë aftësi manaxheriale dhe aftësi për të punuar në grup.
– Të këtë nivel të lartë të angazhimit, këmbënguljes dhe elasticitetit

– Të ketë qëndrim proaktiv, diplomaci dhe talent në bashkëpunimin në Ekip.
– Të këtë fleksibilitet dhe përshtatshmëri me rrethanat dhe personalitete të ndryshme
– Të këtë aftësitë multitasking, integritet të lartë, dhe orientim në detaje
– Njohuri të mira në gjuhën angleze